Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI V DRUŽBI AUTOCOMMERCE, d.o.o.

Pred vami je dokument, s katerim vas seznanjamo z vašimi pravicami glede varstva osebnih podatkov, ki ste jih zaupali družbi Autocommerce d.o.o., Baragova 10, 1000 Ljubljana, in z nameni, za katere družba uporablja vaše podatke. Dokument podaja informacije, ki so vam lahko v pomoč v zvezi z uresničevanjem vaših pravic.
V naši družbi se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skrbno in v skladu s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

1. Podatki o upravljavcu podatkov

1.1 Autocommerce d.o.o. Baragova ulica 10, 1000 Ljubljana
kot upravljavec osebnih podatkov v okviru generalnega zastopstva Daimler Truck AG za prodajo in poprodajo tovornih vozil ter predvidoma do 28.2.2022 za poprodajne storitve Mercedes-Benz AG za osebna in lahka dostavna vozila znamke Mercedes-Benz.

Davčna številka: SI75253992,
Matična številka: 5670209000
Telefon: 01/588 35 00, spletni naslov: http://www.autocommerce.si
Naslov e-pošte: info@autocommerce.si, gdpr@autocommerce.si
Dejavnost glede na SKD: 45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili

1.2 Star Import d.o.o., Baragova ulica 10, 1000 Ljubljana v okviru generalnega zastopstva Mercedes-Benz AG za prodajne in predvidoma od 1.3.2022 dalje za poprodajne storitve za osebna in lahka dostavna vozila znamke Mercedes-Benz in smart ter Autocommerce d.o.o. v okviru vloge pooblaščenega prodajalca in predvidoma od 1.3.2022 pooblaščenega serviserja vozil blagovne znamke Mercedes-Benz in smart, med svojim sodelovanjem in poslovanjem lahko nastopata v različnih vlogah in sicer kot skupna ali ločena upravljavca, kot je to določeno v splošnih pogojih s pripadajočo izjavo o varstvu osebnih podatkov, ki veljajo za vrsto storitve na področju prodajnih ali poprodajnih aktivnosti, ali v obrazcu na spletni strani, je lahko upravljavec osebnih podatkov tudi generalni zastopnik blagovne znamke Mercedes-Benz in smart. Med družbo Star Import d.o.o. in pooblaščenim prodajalcem in/ali serviserjem je sklenjen pisni dogovor, s katerim je urejeno medsebojno razmerje med družbama glede ločenega in skupnega upravljanja osebnih podatkov. Na vašo zahtevo vas bomo o vsebini dogovorov obvestili.


2. Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo

Osebne podatke strank pridobivamo iz različnih virov, predvsem pa nam jih zaupajo stranke ob nakupu ali izkazanem interesu za nakup vozila oziroma drugega izdelka, ob izvajanju poprodajnih in servisnih storitev, ob sklenitvi poslovnega razmerja ter v okviru promocijskih aktivnosti izdelkov in storitev. Podatke pridobivamo tudi posredno v sklopu izvajanja storitev ter vodenja evidenc stanja in uporabe vozil, določene podatke pa ustvarjamo sami z obdelavo podatkov za namene poročanja, analiz ipd. Vse zbrane podatke in informacije obdelujemo za namene opravljanja svojih poslovnih aktivnosti ter v zvezi s storitvami, ki jih družba izvaja.

V okviru opravljanja svoje dejavnosti družba zbira in obdeluje predvsem naslednje kategorije osebnih podatkov, kot so med drugim:
– Podatki o stranki ali posamezniku, kot so kontaktni podatki, demografski osebni podatki z izkazanimi interesi, podatki o posamezniku kot vozniku ali uporabniku vozila ter podatki o stanju podanih privolitev za obdelovanje osebnih podatkov.
– Podatki o vozilu v lasti ali uporabi posameznika, ki so povezani s posamezno stranko oziroma so lahko del digitalne servisne knjižice.
– Podatke o pogodbenem razmerju, opravljenih storitvah, nakupih in financiranju ter korespondenci, ki se vodi v povezavi s posamezno stranko.
– Podatki o izvajanju trženjskih aktivnosti v povezavi s posameznikom.
– Tehnični podatki, ki jih družba obdeluje v sklopu varovanja premoženja družbe ali preprečevanja gospodarske škode, prevar in goljufij ter ustreznosti in varnosti delovanja informacijskega sistema.


3. Zakaj obdelujemo vaše podatke oziroma jih smemo obdelovati

Autocommerce d.o.o. obdeluje zbrane osebne podatke strank prvenstveno za namene sklenitve in izpolnjevanja pogodbenega razmerja oziroma izvedbe posamezne storitve: prodaje vozila, dodatne opreme ali rezervnih delov, financiranja vozila, servisiranje vozila in druge morebitne poprodajne storitve, prodaja izdelkov v sklopu spletne trgovine, uveljavljanje garancijskih in reklamacijskih zahtevkov, spremljanje zadovoljstva stranke in podobno. Podatke obdelujemo tudi za namene neposrednega trženja storitev in izdelkov, preverjanja zadovoljstva strank ter organizacije promocijskih dogodkov (predstavitve novih vozil in produktov, nagradne igre …).


3.1 Obdelava podatkov na podlagi pogodbenega odnosa, zakonskih obveznosti upravljavca ali zakonitega interesa upravljavca

Autocommerce d.o.o. stremi k minimizaciji obdelave osebnih podatkov in si prizadeva od svojih strank zbirati le podatke, ki so nujno potrebni za izvajanje pogodbe, zakonskih obveznosti ali zakonitega interesa družbe.

Primarna podlaga za pridobitev in obdelovanje osebnih podatkov je predvsem pogodbeno oziroma obligacijsko razmerje, ki upošteva nacionalno davčno zakonodajo ter predpise s področja varstva potrošnikov, predpise s področja motornih vozil in varnosti prometa, predpise s področja splošne varnosti proizvodov ter poslovnih zahtev proizvajalca vozila.

Če posameznik, ki želi opraviti nakup ali z družbo skleniti poslovno razmerje, ne bo posredoval vseh podatkov oz. se ne bo strinjal z obdelavo podatkov, ki so potrebni za izpolnjevanje poslovnega razmerja ali zagotavljanje storitve, ima Autocommerce d.o.o. ob manjkajočih bistvenih podatkih možnost, da pogodbenega razmerja ne sklene oziroma storitve ne opravi. Prav tako se lahko zgodi, da posameznik ni upravičen do posebne obravnave s strani proizvajalca, do popustov ali drugih ugodnosti s strani proizvajalca. Za odstop od poslovnega razmerja in/ali zadržanje izvedbe storitve v primerih, ko niso bili posredovani vsi nujni podatki, družba ni odškodninsko odgovorna.

Podatki za izvajanje pogodbenih razmerij ter storitev se lahko posredujejo proizvajalcu vozil Mercedes-Benz AG in/ali Daimler Truck AG, Nemčija, za potrebe nadzora kakovosti vozil in storitev, garancijske ali reklamacijske zahtevke in pridobitev posebnih prodajnih pogojev in ugodnosti. Tako pridobljenih podatkov Mercedes-Benz AG in/ali Daimler Truck AG, Nemčija, ne bo uporabljal za druge namene ali za namene neposrednega trženja brez vaše dodatne izrecne privolitve.

Na podlagi veljavne zakonodaje oz. predpisov s področja motornih vozil in splošne varnosti proizvodov se lahko opravi poizvedba v evidenci registriranih vozil v Republiki Sloveniji in pridobi podatke o tem, katera oseba je lastnik ali imetnik drugih pravic na posameznem vozilu proizvajalca Mercedes-Benz AG in/ali Daimler Truck AG, Nemčija, če je to potrebno za izvedbo odpoklica vozil ali servisnega ukrepa zaradi resne nevarnosti za varnost cestnega prometa, zdravje ali zaščito okolja, ki jo pomenijo ta vozila ali njihovi deli.

Osebni podatki se obdelujejo tudi zaradi zakonitega interesa v zvezi z izvajanjem dejavnosti. Med te aktivnosti se lahko uvrščajo vse ali samo nekatere od naštetih: (1) pošiljanje sporočil z vsebino, ki se nanašajo na produkte in storitve družbe, (2) izvedba nujnih servisnih ukrepov, (3) obdelava podatkov s ciljem izboljšanja produktov in storitev, (4) za identifikacijo in preprečitev gospodarske škode ali goljufij, (5) za namene ugotavljanja učinkovitosti promocijskih aktivnosti in oglaševanja, (6) za zagotovitev varnosti informacijskih sistemov.

Osebni podatki se obdelajo in po potrebi se neposredno stopi v stik z vami v sklopu uresničevanja zakonitih upravičenih interesov upravljavca in/ali proizvajalca za namen izvedbe vnaprej nenapovedanih servisnih ukrepov ter odpravo morebitnih napak vozila.

Z namenom varovanja ljudi in premoženja družbe se izvaja videosnemanje in hrambo posnetkov fizičnih oseb ali vozil, ki vstopajo v poslovne prostore oziroma so na zemljišču v lasti družbe. V takšnem primeru ste o tem obveščeni s posebnim obvestilom, ki je objavljeno na vidnem mestu.

Z namenom varovanja premoženja družbe Autocommerce d.o.o. pri nadomestnih, testnih vozilih ali vozilih, danih v najem, spremlja lokacijo in način uporabe vozila ter po potrebi neposredno stopi v stik z uporabnikom nadomestnega ali testnega vozila.

Autocommerce d.o.o. ne sprejema odločitev glede posameznikov, ki bi temeljile zgolj na avtomatizirani obdelavi, oblikuje pa profile, a le na podlagi podane privolitve posameznika.


3.2 Obdelava podatkov na podlagi privolitve stranke

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na privolitvi stranke, ki družbi omogoča uporabo podatkov za celovito obravnavo stranke, obveščanje o dogodkih, posebni personalizirani in segmentirani ponudbi, novostih in ugodnostih, za posredovanje revij, brošur in drugega reklamnega gradiva o ponudbi družbe in proizvajalcev vozil, ki jih družba zastopa ali prodaja, kar se izvede na podlagi podatkov o izkazanih interesih, opravljenih ali pričakovanih nakupih, opravljenih storitvah, izvedenih aktivnostih vzorčenja ter anketiranja strank, statistične obdelave podatkov o strankah, ugotavljanja uporabe storitev ter drugih raziskav trga.

Če stranka ne poda privolitve za posamezen namen, ga poda delno ali privolitev prekliče, bo Autocommerce d.o.o. takšno stranko obveščal le v primerih in na načine, ki jih brez osebne privolitve dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, brez segmentiranja in profiliranja in podobno).

Na dogodkih v organizaciji družbe se občasno izvaja slikovno snemanje, kar vključuje fotografiranje udeležencev oziroma video snemanje dogodka. O tem družba predhodno obvesti udeležence in od njih pridobi ločeno privolitev k tovrstni obdelavi njihovih podatkov. Pri slikovnem snemanju dogodkov si Autocommerce d.o.o. pridržuje pravico, da udeležence slikovno posname tudi brez njihove izrecne privolitve, če gre za slikovno snemanje večjega števila udeležencev, pri katerem posameznik ni prepoznaven, in zato ni mogoče trditi, da fotografija predstavlja njegov osebni podatek.

Podaja privolitve je popolnoma prostovoljna in ni pogoj za nakup ali sklenitev pogodbe. Če se stranka odloči, da je ne želi podati, oz. jo pozneje prekliče, to nikakor ne zmanjšuje njenih pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja z družbo, oz. zanjo naproti družbi Autocommerce d.o.o. ne predstavlja dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

Vedno velja zadnja podana privolitev. Če stranka na izjavi ne navede datuma, velja datum prejema privolitve v družbi oz. datum vnosa privolitve v IT-sistem družbe. Če stranka z novo/poznejšo privolitvijo ne prekliče že danih privolitev (npr. pusti okence prazno), se šteje, da je predhodna privolitev še veljavna.

Če stranka želi spremeniti ali preklicati že podano privolitev, to lahko stori z izpolnitvijo posebnega obrazca, ki ga dobi v vseh prodajno-servisnih centrih družbe. Preklic privolitve je mogoč tudi prek spletne strani z izpolnitvijo splošnega kontaktnega obrazca oziroma s sporočilom po elektronski pošti na naslov gdpr@autocommerce.si.

Autocommerce d.o.o. bo zahtevo stranke po preklicu privolitve zabeležil in jo začel uveljavljati najpozneje 15 dni po prejemu.

Če stranka ne želi sprejemati sporočil po elektronski pošti, se lahko odjavi od prejemanja sporočil z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v sporočilu, ali pa nam pošlje zahtevo na elektronski naslov gdpr@autocommerce.si.
Preklic privolitve oziroma odjava ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.


4 Spletne strani, elektronska pošta in digitalna socialna omrežja

Spletne strani družbe Autocommerce d.o.o. so javno dostopne in namenjene uporabi in informiranju širše javnosti, komuniciranju s strankami, omogočajo pa tudi uporabo drugih funkcionalnosti. Obiskovalci spletne strani se lahko vselej prostovoljno odločite, kdaj in kako želite stopiti v stik z družbo in katera brezplačna interaktivna orodja (npr. informativne izračune) boste uporabljali. Pri uporabi brezplačnih interaktivnih orodij uporabnikov ni mogoče identificirati.

Posamezniki lahko na družbo Autocommerce d.o.o. oz. na elektronske naslove, objavljene na spletnih straneh družbe, naslovite tudi elektronsko sporočilo. V tem primeru se prostovoljno odločite, katere osebne podatke nam želite zaupati.

Ob vsakem obisku spletnih strani, ki jih upravlja Autocommerce d.o.o., se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, obiskana podstran, čas in trajanje obiska in podobno). V sklopu teh namenov spletne strani uporabljajo piškotke, katerih narava je podrobneje predstavljena v Politiki uporabe piškotkov na spletni strani. Ti podatki se obdelujejo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani, za izboljšanje delovanja spletnih strani in za zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov.

Na spletnih straneh uporabljamo vtičnike Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Google maps in Google +, ki vam omogočajo uporabo funkcij teh digitalnih socialnih omrežij oziroma ponudnikov vsebin (primeroma kot všečkanje; objavljanje sporočil; povezovanje, deljenje in javno objavljanje vsebin; ogled video zapisov; pregledovanje zemljevidov ter določanje lokacije družbe Autocommerce d.o.o. ali lokacije posameznih poslovnih partnerjev ter podobno).

Ob uporabi teh vtičnikov se vzpostavi neposredna povezava s strežniki teh digitalnih socialnih omrežij oziroma ponudnikov storitev in del podatkov o uporabi teh storitev prek strani, ki jih upravlja Autocommerce d.o.o., se deli s ponudniki teh storitev in se v odvisnosti od vaših nastavitev lahko obdeluje za njihove nadaljnje namene, vključno za oglaševanje in neposredno trženje. V odvisnosti od vaših nastavitev pri uporabi teh posameznih digitalnih socialnih omrežij se v posamezno digitalno socialno omrežje posreduje tudi del vaših osebnih podatkov (na primer elektronski naslov, vaša identiteta v okviru posameznega digitalnega socialnega omrežja, IP-naslov, vaša lokacija in podobno).

Autocommerce d.o.o. prek digitalnih socialnih omrežij Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn stopa v stik s posamezniki in širšo javnostjo, zaradi česar je pomembno, da se posamezniki seznanijo tudi s pravili teh omrežij oz. z njihovimi politikami zasebnosti ter z nastavitvami zasebnosti.

Kadar dostopate do računa Facebook ali spletnih storitev Autocommerce d.o.o. prek digitalnih socialnih omrežij ali se povežete s storitvijo družbe prek digitalnega socialnega omrežja, lahko podatki o vas vključujejo tudi uporabniško identifikacijo in/ali uporabniško ime, ki je povezano s posameznim digitalnim socialnim omrežjem, vse podatke ali vsebine, za katere dovolite, da jih digitalno socialno omrežje deli z nami, kot je prikazana fotografija, elektronski naslov ali seznam prijateljev, in vse podatke, ki ste jih javno objavili v zvezi s posameznim socialnim omrežjem.

Podrobnejše informacije o namenih in obsegu obdelovanja osebnih podatkov s strani ponudnikov digitalnih vsebin lahko pridobite neposredno pri ponudnikih teh storitev, upravljavcih teh socialnih digitalnih omrežij oziroma neposredno v okviru teh digitalnih socialnih omrežij.


5 Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci upravljavcev osebnih podatkov in pogodbeni obdelovalci, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe zaradi izvajanja svoje dejavnosti.

Upravljavec vaših osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, razen proizvajalcu vozil Mercedes-Benz AG in/ali Daimler Truck AG, Nemčija in generalnemu zastopniku blagovne znamke za Slovenijo, kadar je to potrebno za izvedbo vašega naročila ali pogodbe ali zahteve ali če za posredovanje obstaja druga utemeljena pravna podlaga za namene, kot so navedeni v točki 3.

Sodelujemo tudi z zunanjimi izvajalci storitev ter izvajalci storitev znotraj skupine Emil Frey in skupine Daimler za zagotavljanje IT sistemov, računovodskih storitev, intervencijskih storitev in mobilnosti (CAC, hitra pomoč na cesti), komunikacije z vami (kot npr. klicni centri, agencije za organizacijo dogodkov), izvajanje študij, logistike in drugih aktivnosti prodaje in poprodaje (npr. vleka okvarjenih vozil, nadgradnja vozil, itd). Ti ponudniki storitev ne smejo obdelovati podatkov za lastne namene in so z njimi sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov, na podlagi katerih so zavezani k varovanju zaupnosti ter spoštovanju in varovanju osebnih podatkov.

Določeni podatki so skladno z veljavnimi nacionalnimi zakonskimi zahtevami ali na njihovo zahtevo posredovani državnim organom in nosilcem javnih pooblastil.


6 Prenos osebnih podatkov v tretje države

Vaše osebne podatke bomo morda morali posredovati uporabnikom izven Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP – države članice EU skupaj z Islandijo, Liechtensteinom, Norveško) ali zunaj države, ki jo Evropska komisija priznava kot državo z ustrezno ravnijo varstva podatkov, ali če bo uporabnik dostopal do osebnih podatkov, ki izvirajo iz EU, zunaj zgoraj navedenih držav, bo upravljavec podpisal pisni dogovor z obdelovalcem, v katerega se vključi standardna določila EU, ki urejajo obdelavo podatkov v imenu držav, ki niso v EGP, ali bo obdelava podatkov podvržena zavezujočim pravilom in predpisom, ki jih je sprejel obdelovalec in jih je ustrezni regulativni organ priznal kot takšne, da zagotavljajo zadostno podlago za vzpostavljanje zadostnega nivoja varstva podatkov v smislu zakonodaje EU.


7 Hramba osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov se razlikuje na podlagi meril posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so zbrani ali nadalje obdelovani, oz. do poteka zakonsko predpisanega roka hrambe. Zaradi zakonskih obvez se podatki v večini primerov hranijo 10 let od zadnjega nakupa ali opravljene storitve. Osebni podatki se po izpolnitvi obdelav oz. po poteku roka hrambe izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo oz. če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

Posamezna privolitev velja za čas trajanja poslovnega razmerja ter 10 let po prenehanju tega oziroma 10 let po podani privolitvi v drugih primerih ter se hrani še pet let po prenehanju veljavnosti. Če stranka privolitev prekliče, družba njenih podatkov za ta namen ne uporablja več. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolite pred njenim preklicem.

Osebni podatki se izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo najpozneje po poteku koledarskega leta, ko je bil dosežen namen, zaradi katerega so se podatki zbrali, ali je potekel zakonsko določen rok hrambe.


8 Pravice strank

Vsak posameznik, čigar osebne podatke se obdeluje, ima pravice:

Pravica posameznika do dostopa podatkov: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njimi, in do enostavnega uresničevanja te pravice v razumnih časovnih presledkih, da bi se seznanil z obdelavo in preveril njeno zakonitost.

Družba mora zagotoviti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo, oz. zahtevane informacije posredovati posamezniku brezplačno. Za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, lahko zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Pravica do popravka: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim ter ob upoštevanju namenov obdelave, in pravice do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; (2) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; (3) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Pravica do omejitve obdelave: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da družba omeji obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki družbi omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; (2) je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; (3) družba osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; (4) je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu z zgornjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval družbi, in da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na privolitvi ali se obdelujejo na podlagi pogodbe in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na zahtevo posameznika se podatki prenesejo k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Pravica do preklica privolitve. Če ste privolili, da lahko obdelujemo vaše osebne podatke, imate pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem, prav tako ne vpliva na nadaljnjo obdelavo teh podatkov na podlagi druge pravne podlage, na primer za izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Pravica do ugovora: Posameznik, čigar osebni podatki se obdelujejo na podlagi zakonitega interesa upravljavca ali za namene neposrednega trženja, lahko tovrstni obdelavi kadarkoli ugovarja, na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem. Če boste ugovarjali, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke, razen če lahko dokažemo nujne legitimne razloge, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če obdelava služi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Če vaše osebne podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja, imate tudi pravico, da temu kadarkoli ugovarjate brez navedbe razlogov. V tem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali za te namene.

Omenjene pravice lahko uveljavljate z zahtevkom, ki ga naslovite na Autocommerce d.o.o., Baragova ulica 10, 1000 Ljubljana ali podate ustno na zapisnik na sedežu družbe ali z izpolnitvijo splošnega kontaktnega obrazca prek spletne strani družbe, lahko pa zahtevo pošljete po elektronski pošti na kontaktni naslov za varstvo osebnih podatkov na naslov: gdpr@autocommerce.si.

Prejete zahtevke bo družba obravnavala tekoče in na zahtevo posameznika je dolžna odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu.

Kadar tako določajo splošni pogoji in pripadajoča izjava o varstvu osebnih podatkov, ki veljajo za pogodbo, ki ste jo sklenili, ali privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ki ste jo podali, lahko svoje zahtevke naslovite tudi na generalnega zastopnika blagovne znamke Mercedes-Benz in smart – Star Import, d.o.o., Baragova 10, Ljubljana, e-mail gdpr@starimport.si

Na enak način lahko stranka tudi spremeni želeni način komunikacije (telefon, naslov, elektronska pošta).
Kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko družba (1) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevnega ukrepa ali (2) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.


9 Pravica do vložitve pritožbe pri informacijskem pooblaščencu

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da vloži pritožbo, za reševanje katere je pristojen Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši predpise.


10 Končne določbe

Autocommerce, d.o.o. si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev Politike zasebnosti za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Politika zasebnosti je na voljo na sedežu družbe, vseh poslovnih enotah družbe in na spletnih straneh www.autocommerce.si.

Za vse, kar ni posebej določeno s Politiko zasebnosti ali s pogodbo, veljajo določila veljavne zakonodaje.

 

Ljubljana, 01.01.2022

Autocommerce, d.o.o.