Družbena odgovornost


Družbena odgovornost


V podjetju Autocommerce, d.o.o. se trudimo omogočati podporo tudi okolju, v katerem delujemo, saj ta bistveno vpliva na naše poslovanje in razvoj družbe, zato v ta namen s podporo športnim, kulturnim in humanitarnim dejavnostim pomagamo h kakovostnejšemu življenju širše skupnosti.


Sponzorstvo in donatorstvo


V družbi Autocommerce, d.o.o. se sponzorstev poslužujemo za promocijo posameznih poslovnih enot in blagovnih znamk, ki jih zastopamo na lokalnem nivoju. Z namenom povečane prepoznavnosti in ugleda družbe ter tudi širše družbene odgovornosti, smo ponosni pokrovitelj odbojkarskega kluba ACH Volley.

Želimo prispevati h kakovostnejšemu življenju širše skupnosti, zato z veseljem podpremo športne, kulturne in humanitarne dejavnosti.

Vključevanje zaposlenih v družbeno skupnost


Naši zaposleni so ključ do našega uspeha, zato vse zaposlene spodbujamo, da se aktivno vključujejo v različna strokovna in gospodarska združenja, da sodelujejo z izobraževalnimi ustanovami, neprofitnimi organizacijami ter ostalimi zainteresiranimi ustanovami in javnostjo ter na ta način, s posredovanjem znanj in izkušenj pridobljenih v okviru delovnega okolja, zvišujejo raven bivanja celotne družbene skupnosti.


Politika kakovosti in ravnanja z okoljem


V Autocommerce, d.o.o. razumemo politiko kakovosti in ravnanja z okoljem predvsem kot prožen sistem vodenja in organiziranja, sistem spodbujanja nenehnih izboljšav, sistem merjenja zadovoljstva kupcev in uporabnikov storitev, sistem motiviranja vseh zaposlenih, kot tudi sistem učinkovitega notranjega komuniciranja in skrbi za okolje. Vse našteto so naše usmeritve, ki jih moramo uresničevati vsi, na vsakem koraku in v vsakem trenutku. 

Dejavnost družbe Autocommerce, d.o.o. je vpeta med kupce, lastnika, principala, poslovne partnerje in zaposlene.

Vodstvo družbe je s svojim delovanjem zavezano k vodenju družbe, ki zagotavlja:
• spoštovanje in zaščito interesov družbenika,
• spoštovanje in zaščito interesov kupcev,
• spoštovanje pravic in zaščito interesov sodelavcev,
• spoštovanje in zaščito interesov principala,
• delovanje družbe v skladu s poštenimi poslovnimi običaji,
• delovanje družbe v skladu z zakonskimi predpisi in organizacijskimi, pravnimi ter statutarnimi predpisi družbe internega, eksternega in institucionalnega značaja,
• stalno skrb za varovanje okolja.


Vodstvo družbe zgoraj navedena osnovna izhodišča politike uresničuje z:

• razvojem zaposlenih,
• oblikovanjem korektnih odnosov do kupcev,
• delovanjem družbe v skladu z družbenimi pravili in sprejeto strategijo,
• oblikovanjem ustreznega partnerskega odnosa s principalom ter oblikovanjem in usklajevanjem ciljev s cilji le-teh,
• uskladitvijo zahtev in standardov delovanja družbe s standardi lastnika in principala.

Na področju ravnanja z okoljem bo vodstvo pri vodenju družbe sledilo naslednji okoljski politiki:
• v skladu s politiko kakovosti izpolnjujemo okoljevarstvene predpise, ki urejajo dejavnost naše družbe. Omogočamo kontinuiran proces izboljševanja varovanja okolja in s smotrno rabo energijskih in drugih virov znižujemo stroške poslovanja,
• z upoštevanjem zahtev in pričakovanj javnosti bomo dolgoročno zmanjševali negativne vplive na okolje. Zastavljene cilje bomo vedno komunicirali z zaposlenimi,
• vzpostavljamo procese, ki čim manj obremenjujejo okolje z nevarnimi odpadki,
• zmanjšujemo količine nastalih odpadkov in jih ločeno zbiramo,
• skrbimo za dvigovanje zavesti zaposlenih o varovanju okolja,
• dosegamo priporočila in zahteve okoljevarstvenih standardov in predpisov.

Z izvajanjem politike kakovosti in ravnanja z okoljem želimo doseči, da bodo proizvodi in storitve v skladu z zahtevami in pričakovanji kupcev in s tem zagotoviti tudi dolgoročno uspešnost poslovanja družbe.

V primeru dodatnih informacij glede politike kakovosti ter ravnanja z okoljem prosimo pišite na: info@autocommerce.si